پکیج افزایش وزن

افزایش وزن در افرادی که از کمبود وزن رنج می برند

در این پکیج با توجه به نیاز فرد 1 الی2 رژیم ارائه شده است.
ارائه ی چارت غذایی برای پیگیری اجرای رژیم های غذایی.
فرد از نظر روحی و فعالیت بدنی در غالب پرسشنامه های کاملا علمی وضعیت روحی و فعالیت بدنی چک می شود.