پکیج رژیم درمانی

شامل رژیم برای افرادی که تنها رژیم میخواهند

منوهای رژیم در این پکیج به دو شکل است :

  1. رژیم بسته با منوهای ثابت و روزهای ثابت
  2. منوی باز با منوهای پیشنهادی فرد و روزهای غیر ثابت

در این پکیج 1-2 رژیم ارائه شده با توجه به نیاز فرد.

ارائه ی چارت غذایی برای پیگیری اجرای رژیم های غذایی

فرد از نظر روحی و فعالیت بدنی در غالب پرسشنامه های کاملا علمی وضعیت روحی و فعالیت بدنی چک میشود.