لویال و لویال پلاس هایپوکسی

هایپوکسی برای اعضای محترم خود برنامه ای فوق العاده داره در صورتی که شما بیشتر از ۳ دوره عضو خانواده هایپوکسی بشوید، با افتخار جزو مشتریان لویال ما و پس از ۶ دوره، لویال پلاس خواهید بود که از آفر های ما بر همه خدمات استفاده خواهید کرد. این نکته را در نظر داشته باشید، در صورتی که یکسال از خانواده ما دور شوید، لویال و لویال پلاس باقی نخواهید ماند.