ماسور

مدرک فنی حرفه ای ماساژ

STAMINA 90%CONCENTRATION 50%MANUAL DEXTERITY 70%