مربی خانم

مدرک بین المللی TRX، مدرک رزمی و TRX، مدرک تغذیه ورزشی

STAMINA 90%CONCENTRATION 50%MANUAL DEXTERITY 70%