مربی خانم

کارشناس تربیت بدنی و مدرک فیتنس و آمادگی جسمانی درجه 3

STAMINA 90%CONCENTRATION 50%MANUAL DEXTERITY 70%